Vad är DISC Analys?

DISC-analys är ett verktyg som används för att utveckla självkännedom och kommunikation. Verktyget används för att få en ökad förståelse för människors olika sätt att interagera med varandra, och är av stort värde i situationer som vid individ-, ledarskaps- och grupputveckling.

DISC analys test infographic

KONTAKTA OSS

Pär Svensson

Certifierad DISC expert

T. 072-986 13 33

Fyll i formuläret!

Vill du göra en DISC-analys?

DISC-analys

DISC-analys hjälper dig att bättre förstå dig själv och andras beteenden. DISC är ett av världens mest använda personlighetstest för att utveckla människors självkännedom och kommunikation.

 

Varför välja DISC-analys?

DISC-analys bygger på beteendeforskning och har utvecklats till sin nuvarande form efter många års utvärdering och förbättring. DISC modellen har sitt ursprung ur William Moulton Marstons forskning från 1920-talet.

DISC-analys använd bl.a. för:
• Ledarskaps- och medarbetarutveckling
• Ökad kommunikationsförmåga
• Förbättring av arbetsklimat
• Rekrytering
• Konfliktlösning

Vad betyder DISC?

Forskning visar att personliga egenskaper kan delas in i fyra beteendemässiga stilar. DISC är en akronym som beskrivs i färger och står för:

 

• Röd (D) Dominant – har egenskaper som målinriktad, viljestark och beslutsam

• Gul (I) Inflytande – har egenskaper som utåtriktad, social och påverkande.

• Grön (S) Stabil – har egenskaper som lugn, lojal och omtänksam.

• Blå (C) Konformitet – har egenskaper som noggrann, ifrågasättande och analytisk

 

 

Vi är alla färgerna

Varje färg representerar en kommunikationsstil, men alla människors har i någon form alla fyra färger. Däremot är en till tre av färgerna mer framträdande.
DISC Analys rödRöda (D) – styr alltid mot nya mål
Den röda DISC-beteendestilen kännetecknas av målinriktad, viljestark och beslutsam. En DISC-profil med mycket rött söker gärna nya utmaningar, tar snabba beslut och är bra på att starta nya projekt.

 

DISC Analys gulGula (I) – ser till att alla trivs
Den gula DISC-beteendestilen karaktäriseras av en förmåga att påverka sin omgivning genom inspiration och övertygelse. En DISC-profil med mycket gult är intresserad av relationer och kommunikation, tycker om att underhålla sin omgivning, och tar gärna beslut ”på känsla”.

 

DISC Analys grönGrön (S) – lugnet mitt i stormen
Den gröna DISC-beteendestilen känner man igen på dess lugn och uthållighet. En DISC-profil med mycket grönt söker trygghet och stabilitet samt värdesätter lojalitet och samarbete. Gröna personer är bra på att slutföra projekt och på att planera sin och andras verksamhet.
DISC Analys blåBlå (C) – håller skeppet på rätt kurs
Den blå DISC-beteendestilen kännetecknas av noggrannhet och analytisk. En DISC-profil med mycket blått undviker risker och är bra på att hålla sig till regler och rådande normer. Blåa personer är detaljinriktade och bra på att ta kritik.

 

Kommunikation i flera dimensioner

I DISC-modellen finns ytterligare två dimensioner – huruvida en person agerar utåtriktad eller avvaktande (Röda och Gula respektive Gröna och Blåa), och om personen är uppgifts- eller människoinriktad (Röda och Blåa respektive Gula och Gröna)

disc analys cirkel

 

 

Grund eller Anpassat beteende

I DISC-analysen skiljer man också på grundbeteende, det vill säga det beteende man uppvisar i trygga och välkända situationer, samt anpassat beteende som är det beteende man använder för att passa in i olika miljöer, som på en arbetsplats. Grundbeteendet formas i huvudsak under uppväxten och är mer statiskt, medan det anpassade beteendet är mer mottagligt för förändringar beroende på situationer.

Fördelar med DISC analys

En DISC-analys ger dig många fördelar som hjälper dig och din grupp att utvecklas. Genom att göra DISC-analysen får du svar på sådant som är värdefullt att veta till exempel vid rekrytering, men som är svårt att få en helhetsbild av vid enbart en traditionell anställningsintervju. DISC skapar även en mycket bra underlag vid individ-, ledarskap- och grupputveckling.

DISC-analys hjälper dig och ditt team:

• Att öka din egen självkännedom: hur du agerar i konflikter, vad som motiverar dig, vad som orsakar stress och hur du löser problem
• Förbättrar teamwork och minimera konflikter inom gruppen
• Utveckla ditt försäljningsarbete genom att identifiera och möta kundens köpstil
• Att leda mer effektivt genom att förstå vad olika medarbetare värdesätter

 

Ökad insikt – förbättrat ledarskap

I en ledarposition är det angeläget med en ökad insikt om sina egna styrkor och begränsningar i kommunikativ förmåga, men också att kunna få en fördjupad förståelse för medarbetarnas olika sätt att kommunicera. Olika färgkombinationer har olika lätt att kommunicera spontant, men alla kombinationer kan lära sig att uppnå en effektiv och fungerande kommunikation.

 

Modernt ledarskap kräver kunskap

Hur man bäst skall uppmuntra och coacha sina medarbetare är också viktig information för en ledare, och där kan DISC-analysen ge viktiga ledtrådar till vad som effektivast motiverar de medarbetare. En person med mycket rött motiveras till exempel starkt av att få utmanande arbetsuppgifter, medan en person med mycket gult har ett stort behov av att få positiv återkoppling vid ett väl utfört arbete.

Hur gör man DISC-Analys?

DISC är en analys som mäter beteende- och kommunikationstil. Den mäter inte personlighet, intelligens eller värderingar, utan ger en beskrivning av det sätt man beter sig och kommunicera med andra människor. Det finns ingen av beteendeprofilerna som är bättre eller sämre, utan samtliga har sina styrkor och utmaningar.

 

Testets utformning

DISC-testet är utformat som en självskattning och består av 28 frågor med 4 svarsalternativ. För varje fråga anges det alternativ som bäst passar in, och det som passar sämst (en så kallad ipsativ svarsmodell). Utifrån svaren beräknas ett Grundbeteende och Anpassat beteende baserat på DISC beteende. Att genomföra DISC-test bör inte ta mer än 10-15 minuter.

 

Rapporten – redskapet för utveckling

I rapporten ges en utförlig genomgång av bland annat dina naturliga styrkor, sätt att organisera sig, motiverande faktorer, med mera. Rapporten skapar ett mycket bra diskussionsunderlag för till exempel förbättringsarbete eller ledarskapsutbildning.

 

Hur används DISC-analys?

Bland våra kunder finns allt från stora internationella företag till mindre företag. Men även offentlig förvaltning, ideella organisationer och privatpersoner. Vad alla har gemensamt är att de tycker DISC är enkel att förstå och ett effektivt verktyg för att:

• Bygga produktiva team
• Utveckla effektiva ledare
• Stärka en säljkår
• Förbättra kundservicen
• Stötta i förändringsarbetet
• Hjälpmedel vid rekrytering, omplacering, befordran m.m.
• Förbättra medarbetar- och utvecklingssamtalet

Historien om DISC

William Marston

William Moulton Marston DISC

DISC tar sin utgångspunkt från den amerikanska forskaren och psykologen William Marston, som på 1920-talet utvecklade en teori för att förklara människors beteenden.

Fram till denna tidpunkt, arbetade forskarna främst med att undersöka mentalt sjuka personer. Medan Marston ville utveckla dessa idéer för att kartlägga beteendet hos vanliga människor.

För att testa sina teorier, behövde Marston något sätt att mäta de beteendestilarna han försökte beskriva.

 

Grekerna

Redan 444 före Kristus började de gamla grekerna att beskriva personlighetstilar utifrån de fyra olika elementen Jord, Luft, Vatten och Eld. På den tiden trodde man att det var de yttre miljöfaktorerna som påverkar hur vi agerar.

 

The Emotions of Normal People

Emotion of Normal People William Moulton Marston DISCÅr 1928 publicerade Marston boken ”The Emotions of Normal People” där han förklarar människors beteende och känslor utifrån fyra parametrar: Dominance, Influence, Steadyness och Compliance. DISC teorin validerades sedan under hans studier på Harvard University. Marston såg DISC beteendestilar som både interna och medfödd faktorer, men som även till stor del påverkas av vår yttre miljö.

 

Vidareutveckling av DISC

Psykologen Walter Clark utvecklade 1956 den första versionen av DISC-analys. Sedan dess har DISC-modellen fortsatt att utvecklats och förbättrats utifrån bland annat kliniska intervjuer och statistisk utvärdering. Idag finns DISC-analysen översatt till en mängd språk och används årligen av cirka en miljon människor världen över.

Reliabilitet & Validitet

Vid alla typer av tester i arbetslivet är det viktigt att använda sig av analyser som är grundande i forskning, och som är tillförlitliga och validerade.

Det finns många fallgropar med tester som mäter ”mjuka” egenskaper. En sådan fallgrop är det som kallas Forereffekten, som innebär att personer tenderar att alltid instämma i utlåtanden om deras personlighet om dessa är tillräckligt vagt formulerade och ger en positiv bild av dem.

 

Reliabilitet – blir det samma varje gång?

För att bedöma tillförlitligheten av ett test eller en analys använder man begreppen reliabilitet och validitet. Reliabiliteten är hur väl ett test mäter samma sak varje gång. Vid självskattningar kan man aldrig uppnå en fullständig reliabilitet, eftersom det aktuella stämningsläget alltid kommer spela en viss roll för resultatet. Man bör dock få ett snarlikt resultatet vid upprepad testning om testet skall ha acceptabel reliabilitet.

 

Validitet – mäter vi rätt sak?

Validitet handlar om huruvida testet mäter det man avser att mäta. Om man vill få en bild av en persons sätt att kommunicera så hjälper det inte att få ett resultat utifrån hur personen skulle önska att han eller hon kommunicerade. Att personer svarar utifrån vad som förväntas av dem är en annan stor fallgrop inom denna typ av testning. Validiteten i en beteendestilsanalys är svår att bevisa – det finns ju inget sätt att få facit. Man får istället använda sig av indicier som till exempel hur väl testet fungerar när man använder det som utgångspunkt för riktad förändring.

 

DISC är säker

Eftersom Pussel DISC levererad av Ensize är använd under en längre tid och av många personer så finns det ett digert svarsmaterial att studera. Utifrån en statistisk analys av 44000 svar så har man under 2014 gjort förbättringar av analysen som har ökat reliabiliteten från en tidigare bra till en nu mycket god nivå. Att ha tillgång till ett så stort material och utnyttja detta till att ständigt förfina analysen är en av de viktigaste faktorerna som gör DISC till ett pålitligt, säkert och effektivt verktyg.

Kontakta oss