DISC Modellen – Teambuilding

Att använda sig av DISC-modellen innebär en mängd möjligheter när man arbetar med grupper. Generellt sätt är det ett hjälpfullt verktyg i den inledande fasen när ett team ska bildas, men även i den fortsatta processen i ett teams utveckling.

 

 

• Vad ska vi tänka på som team?

• Vad är våra styrkor och svagheter?

• Vad motiverar oss och i vilka situationer känner vi oss stressade?

 

 

DISC-profilerna ge ovärderlig information om speciella delar av teamets utvecklingsprocess, till exempel vad gäller hur gruppmedlemmarna arbetar tillsammans, både i grupp som helhet och på ett mer individuellt plan i personliga arbetsrelationer.

DISC-analysen spelar också en viktig roll vid förståelsen av gruppledarens roll, och hjälper till att utveckla dennes kommunikation och effektivitet.

DISC-modellen mäter fyra grundläggande faktorer vid sammansättningen av gruppen: Ledning, Kommunikation, Stabilitet och Produktivitet.

Var och en av dessa fyra Grupprofiler har även sin motsats; till exempel kan ett team som har en låg nivå av Ledning sägas vara gruppfokuserat, med betoning på Delaktighet. I den här delen om teambuilding kommer vi att gå igenom dessa fyra profiler samt deras motsatser.

 

 

Ledning: En hög nivå av Ledning betyder ett drivet och målinriktat team, vanligtvis med ett starkt ledarskap. Grupper med en låg nivå av Ledning är gruppinriktade och kännetecknas av Delaktighet.

Kommunikation: Som namnet antyder återfinns det i grupper som är beroende av att ha en välfungerande kommunikation och positiva relationer mellan gruppmedlemmarna. I de fall där nivån av Kommunikation är låg kallas Grupprofilen för Implementerande.

Stabilitet: Hög stabilitet innebär ett pålitligt och förutsägbart team, vars medlemmar föredrar att undvika förändringar. Grupper utan Stabilitet kallas för Flexibla.

Produktivitet: Är ordet som används för att beskriva grupper vars medlemmar är processinriktade samt inriktade på kvalitet. En låg nivå av Produktivitet resulterar i det motsatta, hög Kreativitet.

 

 

Det är viktigt att komma ihåg att de höga värdena i en Grupprofil är lika viktiga som de låga. I en DISC-profil skulle en låg nivå av Rött (D) Dominans kunna tolkas som att det finns en avsaknad av ett bestämt dominant DISC-beteende (det vill säga att det finns ett icke självhävdande beteendemönster).

I en Grupprofil betyder en jämförbart låg nivå av Ledning något positivt – det innebär inte att det finns en brist på Ledning, utan att det också finns en hög nivå av deltagande inom gruppen.

KONTAKTA OSS

Pär Svensson

Certifierad DISC expert

T. 072-986 13 33

Fyll i formuläret!

Ledning

Ledning motsvarar Rött (D) Dominans i DISC-modellen. Det ses vanligtvis i grupper vars medlemmar också har denna DISC-profil. I team-terminologi avses en grupp vars medlemmar är drivna av Dominanta individer. Eftersom dessa har en klar bild av sina mål och syften påverkar de även gruppen med sina värderingar; de försäkrar sig om att de andra medlemmarna koncentrerar sig på det som krävs för gruppen som helhet.

Ledning är också relaterat till gruppens gemensamma ansvar. Starkt styrda grupper tenderar att uppfylla sitt ansvarsområde mer effektivt, och ju mer Dominanta och auktoritativa gruppmedlemmarna är, desto mer tenderar de att försäkra sig om att så sker.

Till den negativa sidan (alla Grupprofiler har både en positiv och en negativ sida), hör att Ledningsinriktade grupper ofta skapar en väldigt utmanande och krävande arbetsmiljö; det är vad den Röda Dominanta DISC-profilen föredrar. Ibland kommer det här oundvikligen att skapa svårigheter för de mindre dominanta medlemmarna i gruppen, som i värsta fall känner sig stressade.

 

Delaktighet (Lednings motsats)

En grupp med en låg nivå av Ledning kallas för Delaktig, vilket innebär lite Rött och låg Dominans i DISC-modellen. En avsaknad av självhävdelsebehov samt dynamism innebär att gruppens medlemmar vanligtvis undviker att ta personligt ansvar för sina handlingar, och att de i stället föredrar att staka ut en gemensam väg tillsammans med de andra medlemmarna i gruppen.

Känslan av kollektivt ansvar, som en sådan inställning uppmuntrar till, kan hjälpa till att utveckla en laganda där man litar på varandra, vilket i förlängningen också bygger upp tillitsfulla och positiva relationer mellan gruppmedlemmarna. Att delegera viktiga beslut till gruppen kan dock distrahera teamet från dess syften. Och även i de fall där dessa syften upprätthålls tenderar beslutsprocessen att vara mer tidskrävande än för grupper med en hög nivå av Ledning.

Kommunikation

Kommunikation är den Grupprofil som i DISC-modellen motsvarar Inflytande (Gult). Det är en profil som kan ses i grupper där det finns en hög representation av öppna, socialt uttrycksfulla DISC-beteendeprofiler. När Kommunikation uppträder i en Grupprofil kan man förvänta sig att medlemmarna interagerar med varandra på ett positivt och vanligtvis informellt sätt.

Att utveckla starka personliga relationer inom gruppen är lika viktigt för dess medlemmar som att gruppen är operationell. Grupper med en hög nivå av Komunikation är sammansvetsade; dess medlemmar litar på varandra och känner gemensam tillit.

Betoningen på social interaktion, som den Kommunikativa DISC-profilen innebär, kan dock inverka på en grupps effektivitet. Eftersom medlemmarna lägger stor vikt vid att utveckla och upprätthålla goda relationer med varandra kan det leda till att de blir distraherade från mer praktiska arbetsuppgifter.

 

Implementering (Kommunikations motsats)

En grupp med en låg nivå av Kommunikation kallas för Implementerande. I en sådan grupp fokuserar och koncentrerar sig medlemmarna på praktiska arbetsuppgifter och är delaktiga i att dessa utförs. Medlemmarna föredrar att koncentrera sig på sitt eget arbete och försöker vanligtvis undvika att bli distraherade eller avbrutna.

Eftersom medlemmarna i en Implementerande grupp per definition är ganska okommunikativa kan det leda till svårigheter när det gäller att integrera medlemmarna i gruppen på en arbetsplats. Gruppmedlemmarnas förmåga att koncentrera sig på en speciell arbetsuppgift är värdefull, men arbetet tenderar att ske i ett slags vakuum, där varje gruppmedlem arbetar utan något förhållande till de andra medlemmarna i gruppen. Detta innebär att Implementerande grupper, som också har sina fördelar, kan förväntas behöva mer detaljstyrning än andra typer av team.

Stabilitet

Stabilitet är DISC-profilen för grupper som associeras med bland annat motstånd till förändring. Stabilitet förekommer när en grupp innehåller många Gröna personer. Eftersom gruppmedlemmarna vill undvika att arbetsmiljön förändras tenderar de att, när gruppkulturen en gång etablerats, hålla kvar vid den.

Det tar tid för Gröna personer att tänka över och anpassa sig till nya situationer, och därför tar Stabila DISC-grupper mer tid på sig för att utvecklas än andra team. Innan medlemmarna kan arbeta på ett tryggt sätt måste de utarbeta välfungerande arbetsrelationer sinsemellan samt utveckla en struktur för gruppen.

När gruppen väl har utvecklat en fungerande struktur arbetar den pålitligt och sammanhållet. Medlemmarna i ett Grönt team för dock med sig sitt väl överlagda och tankfulla sätt att arbeta till gruppen, och på så sätt tenderar arbetsuppgifterna för en Stabil grupp att ta längre tid att utföra än för andra typer av team.

 

Flexibilitet (Stabilitets motsats)

I DISC-modellen motsvaras låg Stabilitet av Flexibilitet. Precis som man kan förvänta sig, är det här raka motsatsen till den Gröna inställning som kan ses i Stabila team; gruppmedlemmarna söker förändring och variation och försöker genomföra sina arbetsuppgifter så snabbt som möjligt – de har vanligtvis en låg koncentrationströskel och blir lätt uttråkade.

Under vissa omständigheter innebär det här ett mycket starkt team, medan det i andra situationer är tvärtom. Till exempel är Flexibla grupper väl lämpade inom försäljning, men mindre lämpade för långsiktigt eller förutsägbart arbete, speciellt när det handlar om att följa en redan utarbetad planering.

Produktivitet

Produktivitet är den sista av de fyra huvudsakliga Grupprofilerna. Den motsvarar DISC-modellen Blått Konformitet, och visar att gruppmedlemmarna har ett intresse i praktiska frågor som rör effektivitet och produktivitet. Medlemmarna föredrar att ägna sig åt angivna arbetsuppgifter. På så sätt kan Produktivitet, precis som namnet antyder, sägas vara gruppens huvudsakliga syfte.

Produktivitet har mycket gemensamt med Implementering (motsatsen till Gula team), men det finns ändå vissa skillnader. Produktiva grupper kommer till exempel att kräva en väl utarbetad definition av målen, medan Implementerade grupper vanligtvis inte vill ha en redan utarbetad plan (även om denna typ av grupp också kan dra nytta och använda sig av en sådan plan). För medlemmar i Produktiva grupper är kvaliteten på arbetet de utför väldigt viktigt, medan det nödvändigtvis inte är fallet i Implementerande team.

Produktivitet är den idealiska profilen att leta efter i de grupper där kvalitet och effektivitet är gruppens huvudsakliga angelägenhet. Produktiva grupper tenderar dock ofta att negligera andra frågor som rör arbetsrelationer, men om sammanhållning och effektiviteten är viktigt på lång sikt blir Produktivitet en mindre viktig faktor.

 

Kreativitet (Produktivitets motsats)

När en grupp har en låg nivå av Produktivitet behöver det inte nödvändigtvis vara ett dåligt tecken, men det indikerar att gruppen förmodligen behöver mer styrning än andra typer av team. Enligt DISC-analysen är Produktiva grupper Kreativa. Medlemmarna i en sådan grupp är både självständiga och har originella idéer, vilket gör att de kan tänka utanför ramarna och jobba efter icke givna riktlinjer, vilket i sin tur hjälper till att hitta andra och unika problemlösningar.

Det här oberoendet kan dock leda till svårigheter för själva gruppsituationen. Personer med den här profilen tenderar att jobba bättre ensamma än i grupp, och därför är inte heller oenighet inom gruppen ovanligt. Precis som avsaknaden av Produktivitet antyder, tenderar sådana individer också att fokusera på andra saker än gruppens specifika syften och mål, vilket kräver en noggrann och varsam ledning för att gruppen ska arbeta tillsammans på ett effektivt sätt.

Kontakta oss