DISC-profil – Vilken personlighetstyp är du?

Nyckelfaktorerna i en DISC-analys är de fyra olika DISC-profilerna: Dominans, Inflytande, Stabilitet och Konformitet. Fastän de fyra DISC-profilerna formellt kallas för Dominans, Inflytande, Stabilitet och Konformitet enligt Marstons teori beskrivs de numera med hjälp av färgerna Röd (D), Gul (I), Grön (S) och Blå (C).

DISC-profil
Först och främst är det viktigt att poängtera att ingen av profilerna är “bättre” eller “sämre” än någon av de andra – en DISC-profil beskriver helt enkelt en typ av beteende. Var och en av dessa beteendetyper har sina styrkor och svagheter.

Det är vanligt att beteendeprofilerna utmärks av en enda av DISC-profilerna, till exempel en individ med mycket Rött (Dominant) eller en person har mycket Grön (Stabil). Lika ofta utgörs dock personlighetsprofilen av en kombination av de olika DISC-profilerna, vilket även leder till både mer komplexa kombinationer och tolkningar.

En förståelse av karaktärsdragen som ingår i de fyra DISC-profilerna är därför ett viktigt första steg vid tolkningen av varje DISC personlighetsprofil. De olika faktorerna hjälper till att definiera en persons motivation och drivkrafter, motvilja och ogillande, samt personens allmänna beteendemönster.

 

 

Dominans (D) – kännetecknar personer som är rättfram, beslutsamma och målinriktade.

Inflytande (I) – kännetecknar personer som är sociala, kommunikativa och teambyggare.

Stabilitet (S) – kännetecknar personer som är lugna, lojala och lagspelare.

Konformitet (C) – kännetecknar personer som är strukturerade, noggranna och professionella.

 

KONTAKTA OSS

Pär Svensson

Certifierad DISC expert

T. 072-986 13 33

Fyll i formuläret!

Ja, jag vill utveckla min kommunikation!

KONTAKTA OSS

DISC-profiler och egenskaper

Ett sätt att förstå förhållandet mellan de olika faktorerna i en DISC-profil är att tala om egenskaper. De olika karaktärsdragen kan indelas i tolv olika egenskaper, där var och en består av en möjlig parkombination av karaktärsdrag. Till exempel kan en person som vid bedömningen har mycket Rött och lite Grönt sägas vara ”Motiverad”, vilket påverkar resten av tolkningen. Varje egenskap kan skrivas med en färgkombination, varav den ovanstående förklaras som Rött>Grönt (Rött större än Grönt). Egenskapen Rött>Grönt kännetecknas av att karaktärsdraget Rött är högre än karaktärsdraget Grönt i en personlighetsprofil.

 

 

Försiktig (Blå>Gul, som ibland kallas för Försiktighet) hänvisar till individer vars huvudsakliga mål är att göra saker på rätt sätt.

Samverkande (Blå>Röd) beskriver personer som föredrar att arbeta i grupp.

Prestationsinriktad (Röd>Gul) innebär att en person främst är resultatinriktad.

Entusiastisk (Gul>Grön) karaktäriseras av ett livligt och uttrycksfullt beteende.

Påverkande (Gul>Röd) är främst en social egenskap, som kännetecknas av en varm och öppen personlighet.

Oberoende (Röd>Blå) används för att beskriva personer med självförtroende som följer sina mål och drömmar.

Principfast (Grön>Röd) kännetecknar en lugn och diskret personlighetstyp.

Uthållig (Grön>Blå) karaktäriseras av ett envist och fast beteende.

Självsäker (Gul>Blå) används specifikt för att beskriva självförtroende i sociala sammanhang.

Självmotiverande (Röd>Grön) hör ihop med självgående personligheter av typen ”nu kör vi!”.

Uppmärksamma (Blå>Grön) dyker upp i personlighetsprofiler där personen är observant och medveten om sin omgivning.

Eftertänksam (Grön>Gul) används för att beskriva individer som noggrant tänker igenom sina handlingar.

 

Försiktig

Egenskapen Försiktig är en DISC-profil med mycket Blått och lite Gult. Ju större skillnaden är mellan dessa två karaktärsdrag, desto mer Korrekt är personen i fråga. Den motsatta egenskapen till Försiktig är Självsäker, där nivån av Gult är högre än Blått.

Den här egenskapen kallas ibland även för Försiktighet. Personlighetstypen som den beskriver ogillar att göra misstag; kollar sitt arbete ett upprepat antal gånger, och har även en benägenhet att korrigera fel hos andra, även när den inte blivit ombedd att göra det. Behovet av kontroll och säkerhet innebär att personen aldrig tar risker, om det inte är absolut nödvändigt. Individer med den här personlighetsprofilen är även försiktiga i sin kommunikation och berättar sällan mer om sig själva än ett strikt minimum av information.

Försiktig är ett klassiskt introvert personlighetsdrag; de som har det är mycket analytiska. Deras analytiska drag innebär ofta att de hellre håller tillbaka och låter bli att gå till handling, än riskerar ett negativt resultat. De föredrar det förutsägbara och väl strukturerade. Detta kan leda till att de uppfattas som ganska stränga och oinspirerande av mer aktiva personlighetstyper. Men faktum är att individer med Försiktighet är lika uppfinningsrika och kapabla till originellt tänkande som andra personlighetstyper, men de är däremot typiskt motvilliga att sätta sina idéer i handling eller kommunicera dem till andra, om de inte blir uppmuntrade att göra det.

Försiktighet har en unik plats i personlighetsprofiler, eftersom den består av ett högt värde av Blått i kombination med ett högt värde av Rött. I det här fallet är personerna analytiska och ganska uttryckslösa karaktärsdrag kombinerade med mer krävande och bestämda drag. Kravet på precision och oviljan att ta onödiga risker, som hör ihop med personlighetstypen Försiktig, kvarstår, men utöver det begär Blå och Röda DISC-profilen med bestämdhet att även andra omkring dem ska ha dessa karaktärsdrag.

DISC Profil personlighetstest röd
DISC profil personlighetstest blå

Exempel på DISC-profil med hög nivå av Försiktig

Samverkande

Det här är den klassiska “regel-orienterade” egenskapen, som hör ihop med en persons behov av att vara absolut säker på sin sak. DISC-profilen föredrar att använda sig av redan utarbetade regler och bestämmelser som ett ramverk för sina idéer. Karaktärsdraget Samverkande kallas även så eftersom det innebär en personlighetstyp som har ett behov av stöd från chefer, kollegor och vänner. Individen i fråga försöker därför att upprätthålla positiva arbetsrelationer till andra.

Samverkande misstas ibland för den sociala egenskapen, vilket inte är fallet. Den här personlighetstypen samarbetar med andra, men som en del av en slags beteendestrategi; det gör att personen kan delegera ansvaret och därmed undvika personliga risker. (Det här innebär dock inte att det inte finns andra sociala drivkrafter för beteendet – huruvida så är fallet beror mycket på nivån av Gult och Grönt i personlighetsprofilen.)

Oberoende av vad motivationen eller drivkraften är, tenderar dock personer i egenskapen Samverkande att vara goda teammedlemmar. De klarar av att fokusera på gruppen som helhet och dess bästa, i stället för på sina egna behov. Den  välorganiserade och strukturerade stilen som även utgör en av den här egenskapens karaktärsdrag, kan också vara en styrka i gruppsituationer.

DISC profil personlighetstest blå
DISC Profil test blå

Exempel på DISC-profil med hög nivå av Samverkande

Prestationsinriktad

Egenskapen Prestationsinriktad återfinns i en DISC-profil när Rött är markant högre än Gult. En Effektiv individ är direkt och bestämd, men har lite eller inget intresse av personliga frågor. Personer i med denna egenskapen har en objektiv och analyserande syn på saken, och drivs hänsynslöst och obevekligt framåt mot sina mål. De behöver se resultat, och gör avkall på kvalité och detaljer för att nå dem.

Namnet på egenskapen, Prestationsinriktad, grundar sig på att individer med dessa drag karaktäriseras av målmedvetenhet och ett behov av att se konkreta resultat. Det innebär inte nödvändigtvis en välorganiserad eller formell inställning, även om det inte kan uteslutas att individerna i denna egenskapen också har dessa drag.

Även om många profiler kan relateras till Prestationsinriktad, uppträder det här karaktärsdraget oftast hos en eller två specifika DISC-profiler, som är varandras motsatser. Den första, Rött utan några andra balanserande faktorer, är en entreprenörspersonlighet där karaktärsdraget Prestationsinriktad gör det möjligt för individen att fokusera på målet och ta omedelbara beslut, utan att bli distraherad.

Den andra vanliga personlighetstypen är DISC-profilen där Rött är något balanserad av Blått, där behovet av omedelbara resultat dämpas av en mer formell och välstrukturerad inställning. Profiler av den här typen ses oftare i företagsorganisationer.

DISC Profil analys röd
DISC Profil personlighetstest röd

Exempel på DISC-profil med hög nivå av Prestationsinriktad

Ja, jag vill förbättra min självkännedom!

KONTAKTA OSS

Entusiastisk

Det här är en utåtriktad och extrovert DISC-profil som har mycket gemensamt med egenskapen Påverkande, men som också har de ytterligare egenskaperna energi och tempo. Den här livliga personlighetstypen visar starkt sitt intresse för saken i fråga, och personens översvallande stil kan fungera som en inspirerande faktor för andra.

Karaktärsdragen hos en DISC-profil av typen Entusiastisk har en tendens att variera beroende på graden av Rött. När nivån av Rött är låg har individen en benägenhet att begränsa sin uttrycksfulla stil till situationer där den känner sig bekväm och accepterad som den är. Individen ger då sällan ren kritik eller går in i konflikter; för personen i fråga är det viktigt vad andra tycker om den.

I de fall där graden av Rött är hög bryr sig den Entusiastiska personlighetstypen däremot inte om ifall den råkar göra så att någon tar illa upp. Den utåtriktade och uttrycksfulla beteendestilen finns fortfarande där, men den är uppbackad av en mer bestämd inställning.

DISC Profil test gul
DISC Profil personlighetstest gul
Exempel på DISC-profil med hög nivå av Entusiasm

Påverkande

Påverkande människor älskar att prata – kommunikation är den starkaste egenskapen hos den här personlighetstypen. Personerna med den här egenskapen är utåtriktade och extroverta, men för dem är det långt ifrån lätt att koncentrera sig på värdsliga saker, och möjligheten till social interaktion gör att de lätt blir distraherade i sitt arbete.

Påverkande är en väldigt positiv DISC-profil (även om den inte alltid är så praktisk); individer med den här typen av beteende är vanligtvis varma, öppna och genuint intresserade av andra människor. Som alla Gula personlighetstyper gillar de att vara i händelsernas centrum, men i det här speciella fallet bryr de sig även om andras känslor och tankar, speciellt när de uppvisar en hög nivå av Grönt.

Påverkande individer har ofta en självsäker stil, speciellt när de känner sig bekväma och accepterade som de är. Men trots detta självförtroende är de inte särskilt bestämda av sig – deras låga nivå av Rött gör det även svårt för dem att vara effektiva i pressade situationer och vid konfrontation.

DISC Profil test gul
DISC Analys profil grön

Exempel på DISC-profil med hög nivå av Påverkande

Oberoende

Oberoende återfinns i en DISC-profil när nivån av Rött är markant högre än Blått. Den här personlighetstypen känner sig frustrerad av regler och bestämmelser – individer med det här karaktärsdraget föredrar att följa sina egna idéer, och jobbar ofta ensamma eller i enskild chefsposition. Den här egenskapen är vanlig till exempel hos entreprenörer.

Egenskapen Oberoende kännetecknas av en stark känsla för konkurrens, samt beslutsamhet. De som har Oberoende som karaktärsdrag är ofta dynamiska och direkta. Det exakta sättet som det märks på i en individs personlighet beror ofta på graden av Gult och Grönt i DISC-profilen.

Nivån av Gult påverkar hur socialt motiverad och Oberoende en person är. En låg nivå av Gult innebär ofta att individen har en maktfullkomlig och dominant inställning, samtidigt som en hög nivå av Gult kombinerad med Oberoende resulterar i en riktigt kraftfull och övertygande personlighetstyp.

Graden av Grönt är vanligtvis låg hos Oberoende DISC-profiler (precis som i det visade exemplet). Ett vanligt personlighetsdrag är då ofta en låg koncentrationsförmåga vid längre tidsintervaller, och en tendens att regelbundet byta riktning. En hög nivå av Grönt (något som är mindre vanligt) innebär ofta att personen har en mer målmedveten och envis inställning.

DISC Profil analys röd

Exempel på DISC-profil med hög nivå av Oberoende

Principfast

Den här personlighetstypen kännetecknas av att individen har en låg känsla för det som är brådskande, samt ett långsamt förhållningssätt. Detta innebär att individen klarar av att arbeta med uppgifter och i situationer som andra skulle tycka var tråkiga och repetitiva. Individer med denna DISC-profil karakteriseras av undergivenhet och är redo att acceptera att det finns saker som de inte kan förändra.

Principfast individer tenderar att ha en öppen och optimistisk attityd, speciellt till andra människor. De är inte tävlingsinriktade och föredrar att undvika situationer där de riskerar att hamna i konflikter med andra. Det här leder dock snarare till att deras inställning präglas av tillit; de gillar att utveckla varma och vänskapliga relationer med dem som finns runtomkring dem, och de söker inte efter dolda motiv bakom andras handlingar.

Inflytandepositionen i en organisation påverkar en Principfast personlighetstyp och dess grad av öppenhjärtig vänlighet, vilket den här profilen kännetecknas av. Men oberoende av nivån av Gult bevarar Principfast individer samma grundläggande beteendemönster, även om mer Gula individer uppvisar ett mer öppet och utåtriktat beteende.

I de profiler där Principfast kombineras med mycket Blått framträder mer praktiska drag i beteendet. Även Principfast och Försiktig befinner sig då på en likvärdig nivå, vilket resulterar i en typ av beteende där personen lägger stor vikt vid detaljer i sitt arbete.

DISC Analys profil grön
DISC Profil Analys grön

Exempel på DISC-profil med hög nivå av Principfast

Uthållig

Utmärkande för Uthålliga personer är att de hanterar förändringar dåligt. När de väl har inrättat sig i ett slags status quo har de väldigt svårt att bryta sig ur det och anpassa sig till nya situationer. Det här innebär att de gör allt vad de kan för att upprätthålla sakers tillstånd; med sin starka lojalitet och motståndskraft försvarar de sin befintliga miljö och grupp.

Enligt de beteendemönster som Uthålliga individer uppvisar, har de en tendens att arbeta bäst när de kan fokusera på en enda uppgift. Deras uppmärksamhet skiftar sällan från en sak till en annan; för dem tar det tid att anpassa sig. När de väl utarbetat en handlingsplan kan man dock lita på att de slutför sin arbetsuppgift.

Uthållighet ses oftast hos personer med ett passivt och tålmodigt beteendemönster, men det kan även förekomma hos DISC-profiler med mycket Rött. I dessa fall kan man förvänta sig att personen i fråga är påfallande beslutsam och orubbliglig.

DISC Profil Analys grön
DISC Analys profil grön
Exempel på DISC-profil med hög nivå av Uthållighet

Självsäker

Självsäkra DISC-profiler återfinns av individer som sällan tvivlar på sin egen förmåga och som känner sig bekväma i nästan alla sociala situationer. De har lätt för att prata med människor de inte känner och de är orädda när det gäller att ta initiativ till kontakt. Ibland kan de bli allt för säkra på sig själva, vilket gör att de agerar impulsivt.

Självsäker är i stort sett en social DISC-profil – den märks mest när en person befinner sig i en social situation eller när individen interagerar med andra på ett mer personligt plan. Självsäker är inte liktydigt med självhävdelsebehov – självsäkra personer kan även ha ett behov av att hävda sig själva, men samtidigt behöver det inte heller vara så. Det beror i mycket på hur hög nivån av Rött är i DISC-profilen.

När nivån av Rött är hög (så är inte fallet i de allra flesta profiler), har individen i fråga både ett självhävdande och självsäkert beteendemönster. Denna kraftfulla kombination medför att individen, som då är helt orädd, har förmågan att handskas med nästan alla situationer. Medan den här profilen vanligtvis föredrar öppenhet och vänlighet när en fråga ska diskuteras, är personen även kapabel till att anta en mer konfrontativ inställning eller ståndpunkt när situationen kräver det.

Behovet av självhävdelse saknas, eller är åtminstone lågt, när nivån av Rött är låg. Vid dessa fall uppträder bara det självsäkra beteendet i gynnsamma situationer och miljöer; om omgivningen är fientlig känner sig personen ofta obekväm och blir märkbart mindre uttrycksfull.

DISC Profil personlighetstest gul
DISC Profil test gul

Exempel på DISC-profil med hög nivå av Självsäker

Självmotiverade

Självmotiverade finns i en DISC-profil när nivån av Rött är högre än Grönt. Handling är en av huvudingredienserna i denna egenskap. Den här personlighetstypen känner ett behov av att vara aktiv hela tiden och uppvisar otålighet gentemot andra som inte kan hålla jämna steg med den Självmotiverades snabba takt. En Självmotiverade personlighetstyp reagerar snabbt på nya utmaningar, men utan att förlora riktning eller egna mål ur sikte.

Självmotiverade är väldigt vanligt förekommande i de profiler där nivån av Rött är hög; det återspeglar den aspekt av självtillit som också ingår hos Röda personer. En sådan individ är kapabel att ta ansvar för sina egna handlingar, och är ofta angelägna om att göra det. Individer med denna DISC-profil kan handskas med konflikter och stress i det dagliga livet.

Självmotiverade DISC-profiler drivs starkt av personlig framgång. De tenderar att vara tävlingsinriktade av naturen (precis som Röda personlighetsprofiler också är). Precis som vi har sett, så ingår däremot inte Princip i ett Självmotiverade beteendemönster. Individer med denna DISC-profil söker snabba resultat, och därför är långsiktiga mål och noggranna överväganden av olika problem sällan förekommande i beteendemönstret.

DISC Profil analys röd
DISC Profil personlighetstest gul

Exempel på DISC-profil med hög nivå av Självmotiverande

Uppmärksamma

Personer med denna DISC-profil är extremt medvetna om sin omgivning och de förändringar som sker där – till den grad att de uppfattar minsta detalj som ofta går andra förbi. Det här är en positiv egenskap, men som också medför att de snabbt blir uttråkade och lättdistraherade.

Det exakta beteendemönstret hos en Uppmärksam DISC-profil varierar beroende på den Röda faktorn inom profilen.

När Uppmärksamma kombineras med mycket Gult innebär det en individ som är socialt medveten och som lägger märke till små nyanser i kommunikationen. Medan social Uppmärksamma av den här typen är värdefull kan den även ha sina nackdelar. Vissa individer kan bli överkänsliga för andras åsikter och ibland se kritik som ogillande, när något sådant inte finns.

När nivån av Gult är låg innebär Uppmärksamma en praktiskt inriktad DISC-profil, där personen fokuserar på fakta och precision. Hos en sådan personlighetstyp förstärker Uppmärksamma egenskapen Försiktig. En individ med detta beteendemönster kollar saker noga och försäkrar sig om att misstag undviks. Den här inställningen är, som sagt, positiv, men ibland kan den dock gå till ytterligheter.

DISC Profil personlighetstest röd
DISC Analys profil gul

Exempel på DISC-profil med hög nivå av Uppmärksamma

Eftertänksam

Eftertänksam individer tänker noga på vad de säger och gör, och agerar aldrig impulsivt. Deadlines och andra tidsramar är svåra att hantera för den här personlighetstypen. Till den här DISC-profilens fördel hör dock den pålitlighet och stabilitet som personen tillför en arbetsplats.

I den här egenskapen syftar termen Eftertänksam speciellt på det faktum att individer har en tendens att tänka, planera och överväga saker mer än de andra personlighetstyperna.
I vanligt tal kan ”Eftertänksam” också betyda att någon är omtänksam och bryr sig om andras känslor. Fastän det inte ingår i DISC-profilens mer tekniska definition är det ändå vanligt att personer med en hög nivå av Grönt i sin DISC-profil också uppvisar omtänksamhet.

Den exakta innebörden av Eftertänksam i en DISC-profil beror ofta på nivån av Blått. När det är mycket Blått och Eftertänksam kombineras med Försiktig, leder detta till ett disciplinerat och målmedvetet arbetssätt, där varje handling planeras med omsorg och försiktighet.

Om nivån av Konformitet är låg innebär Eftertänksam en mindre fokuserad DISC-profil. I det fallet förstärker Eftertänksam ofta motståndet till förändring eller till att gå till handling som finns hos en profil med mycket Grönt. Personen tänker då hellre ut en plan än agerar.

DISC profil personlighetstest blå
DISC Profil Analys grön

Exempel på DISC-profil med hög nivå av Eftertänksam

Kontakta oss om du har frågor eller funderingar om DISC

KONTAKTA OSS

Kontakta oss