Olika typer av ledarstilar

Vad innebär en ledarstil? Jo, det är det sätt på vilket man ger ledning, genomför planer och motiverar sina medarbetare. Detta sker alltid i en social kontext, det vill säga i samspel med de man arbetar tillsammans med och med företaget i stort. Ledarskapet bör till exempel alltid spegla de visioner, uppdrag och strategier som företaget har.

Olika teorier om ledarstilar

Det finns en mängd olika teorier om olika ledarstilar och olika typer av ledarskap. Redan på 1930-talet identifierade den amerikansk-tyska forskaren och en av pionjärerna inom socialpsykologin Kurt Lewin tre typer av ledarstilar: auktoritär ledarstil, demokratisk ledarstil och delegerande ledarstil. Hans studier har haft stort inflytande på modernare teorier.

Auktoritär ledarstil: kännetecknas av att ledaren berättar för sina anställda vad de ska göra och hur de ska göra det. Denna ledarstil bör helst bara användas i nödfall, och speciellt i krissituationer, eftersom motivationen hos medarbetarna inte stimuleras.

Demokratisk ledarstil: kallas även för deltagande ledarstil och innebär att ledaren på ett demokratiskt sätt inkluderar sina medarbetare i beslutsprocessen. Ledarskapet präglas av ömsesidig nytta och utbyte av information.

Delegerande ledarstil: här är det medarbetarna själva som fattar besluten. Den används när medarbetarna har tillräckligt med information för att kunna analysera situationen.
För att vara en bra ledare krävs det att man vet vilken typ av ledarskap som passar bäst att använda i vilken situation. Vilken ledarstil som används hänger även samman med ledarens personlighet.

Andra faktorer som påverkar typen av ledarskap

• Stress och tidspress

• Hur mycket information du och dina medarbetare har


• Hur väl dina medarbetare är insatta i sina uppgifter


• Hur komplicerad och strukturerad uppgifterna är

Situationsanpassat ledarskap

På 1960-talet började man tala om situationsanpassat ledarskap. I sin bok Management of Organizational Behavior skrev managementforskarna Paul Hersey och Ken Blanchard om en modell som de utarbetat för just detta.

Modellen, som bygger på att varje situation kräver en viss typ av ledarstil, omarbetades senare av Blanchard i Situationsanpassat Ledarskap II. Där drar Blanchard slutsatsen att alla medarbetare kan bli självständiga och resultatinriktade bara de får rätt sorts ledning.

För att nå hit måste medarbetaren i fråga gå igenom fyra utvecklingsnivåer, som karaktäriseras av olika grad av kompetens och engagemang. I de olika stadierna behövs det även olika typer av ledarskap.

Som ledare kan du hjälpa dina medarbetare att nå det fjärde steget, som kännetecknas av hög kompetens och högt engagemang. Det är på detta steg som dina medarbetare är självgående. Men först och främst måste du utveckla tre färdigheter:

1. Bedöm situationen – lär dig känna igen vilken typ av ledarskap dina medarbetare behöver.
2. Var flexibel – lär dig vilken typ av ledarskap som krävs i vilken situation och anpassa ditt ledarskap därefter.
3. Uppnå prestationer tillsammans – tillsammans med dina medarbetare bör du kunna identifiera vad ni behöver av varandra för att uppnå goda resultat och prestationer.

De fyra olika stegen och vilket ledarskap som krävs

1. Låg kompetens och högt engagemang – medarbetaren är entusiastisk men oerfaren.

Vilken typ av ledarskap behövs?
Du bör vara instruerande. Visa och berätta hur medarbetaren bör arbeta. Var även stödjande om det behövs.

2. Låg till viss kompetens i kombination med lågt engagemang – medarbetaren blir på detta steg ofta både passiv och besviken.

Vilken typ av ledarskap behövs?
Du bör vara coachande. Var mycket instruktiv och stödjande. Du behöver i regel förklara varför en uppgift bör utföras på ett visst sätt. Glöm inte heller att uppmuntran är viktigt på detta steg.

3. Måttlig till hög kompetens i kombination med varierande grad av engagemang –
medarbetaren har då kunskaperna, men använder dem försiktigt.

Vilken typ av ledarskap behövs?
Du bör vara stödjande. Var lite instruktiv och mycket stödjande. Fatta beslut tillsammans. Glöm inte bort att uppmuntra.

4. Hög kompetens och högt engagemang – medarbetaren är självgående.

Vilken typ av ledarskap behövs?
Var delegerande. Var lite instruktiv och var stödjande om det behövs. Tillhandahåll resurser och låt medarbetaren bestämma själv. Fortsätt att uppmuntra om det behövs.

Hur blir man en bra ledare?

För att veta hur man ska bli en bra ledare behöver man även veta vilka typer av ledarskap det finns och där efter anpassa sin ledarstil efter situationen. En situation kan förändras snabbt och en bra ledare kan alltid anpassa sig efter det.

2002 publicerade psykologen och vetenskapsjournalisten Daniel Goleman boken Primal Leadership, tillsammans med Richard Boyatzis och Annie McKee. De presenterade där sex olika typer av ledarstilar som alla påverkar medarbetares känslor på olika sätt. De olika typerna av ledarstilar passar även olika bra i olika situationer. Nedan listar vi dessa:

1. Den trendsättande ledarstilen

Den trendsättande ledaren kännetecknas av en stark egen drivkraft och har en stark drift att åstadkomma saker. Ledaren är bra på att ta initiativ och förväntar sig oftast att medarbetarna arbetar på samma sätt som henne eller honom.

När bör den användas?
Den trendsättande ledarstilen passar bäst när gruppen redan är motiverad och har de kunskaper som behövs för att snabba resultat ska kunna uppnås. När det krävs samarbete bör däremot inte denna typ av ledarstil användas.

Tänk på
Det här är en ledarstil som ofta påverkar motivationen negativt hos dina medarbetare. Försök därför att enbart använda den i kombination med andra ledarstilar.

2. Den kommenderande ledarstilen

Den här ledarstilen kallas även för den auktoritära eller autokratiska, eftersom det är den typ av ledarstil som är den mest maktutövande. Ledaren är då målfokuserad och får gruppen att arbeta mot redan uppsatta mål. Hur målet nås kan vara upp till varje medarbetare, men vanligast är att ledaren, utan att be om råd, berättar för sina medarbetare hur de bör utföra sina arbetsuppgifter.

När bör den användas?
Den kommenderande ledarstilen används oftast på nyanställda som behöver tydliga råd och riktlinjer. Den är även bra om man har ont om tid. Extra bra passar den vid krissituationer. Den här typen av ledarskap passar mindre bra när man arbetar med en grupp experter som vet mer om uppgifterna i fråga än ledaren själv. Ska den här typen av ledarskap användas är det mycket viktigt att du har all information som behövs.

Tänk på
Även om en kommenderande ledare ofta är en bra chef måste arbetsgruppen vara motiverad för att stilen ska fungera fullt ut. Har du gott om tid bör du i stället försöka använda en annan ledarstil där medverkan är större. Då blir dina medarbetare mer motiverade. Ibland missförstås uttrycket ”kommenderande ledare” och tolkas felaktigt som en ledare som skriker och använder sig av maktmissbruk. Detta är felaktigt, eftersom detta inte ingår i någon bra ledarstil alls.

3. Den samförstående ledarstilen

En samförstående ledarstil innebär att ledaren skapar känslomässiga band mellan medarbetarna. Det uppstår då en känsla av tillhörighet, där medarbetarna känner att de är en del av organisationen. Mänskliga relationer kommer då före resultat, vilket skapar en harmonisk arbetsplats.

När bör den användas?
Den samförstående ledarstilen fungerar bra i stressiga eller konfliktfyllda situationer och när det är viktigt att bygga upp ett bra förtroende mellan gruppmedlemmarna och för organisationen som helhet. Den passar mindre bra om det är viktigt att tydliga resultat uppnås.

Tänk på
Du bör använda denna ledarstil tillsammans en annan typ av ledarskap för att uppnå både bra relationer och ett gott resultat. Även om en samförstående ledare är en bra chef fungerar denna typ av ledarstil oftast bäst när den kombineras med andra typer av ledarstilar. Annars är det lätt att det saknas tydlig styrning och att riktningen på de beslut som fattas blir lidande.

4. Den coachande ledarstilen

En coachande ledarstil innebär att ledaren får sina medarbetare att utvecklas och arbeta mot gemensamma mål. Företagets mål görs då till medarbetarnas egna. Ofta sker detta genom uppmuntran, samtidigt som ledaren är en bra lyssnare. ”Pröva att göra så här”, är ett uttryck som en coachande ledare ofta använder sig av.

När bör den användas?
Den coachande ledarstilen passar bra när ledaren vill att medarbetarna ska utveckla sina olika förmågor. I längden leder detta även till att de blir mer effektiva i sitt arbete. Stilen passar mindre bra när medarbetarna är ovilliga att lära sig nya saker och inte är intresserade av att utvecklas.

Tänk på
För att den här ledarstilen ska fungera allra bäst är det viktigt att du är en skicklig och kunnig chef, som är väl insatt i hur man leder ett företag eller en organisation.

5. Den demokratiska ledarstilen

Den demokratiske ledaren använder sig av en ledarstil där medarbetarna får stort inflytande, vilket ofta leder till hög motivation. Konsensus är viktigt och alla bestämmer därför tillsammans vad som är viktigt och vad som bör göras. ”Vad tycker du?”, är ett uttryck som många demokratiska ledare använder sig av.

När bör den användas?
Den demokratiska ledarstilen är ofta effektiv när gemensamma beslut ska fattas och när det gäller att utarbeta gemensamma mål, eftersom alla medarbetare då känner sig delaktiga i de beslut som tas. Medarbetarnas kunskaper tas då till vara, vilket även uppmuntrar till att nya idéer kommer upp. I en nödsituation eller när du har ont om tid, till exempel nära en deadline, bör den här typen av ledarstil undvikas.

Tänk på
För att en demokratisk ledarstil ska fungera bra måste alla medarbetare ha tillgång till all den information som behövs, till exempel när olika beslut ska fattas.

6. Den visionära ledarstilen

En visionär ledarstil uppmuntrar ofta till en slags entreprenörsanda. Ledaren har då en förmåga att engagera och inspirera sina medarbetare att arbeta mot gemensamma mål och visioner. Ledaren är då en tydlig inspiratör. En visionär ledare är empatisk och förklarar för sina medarbetare hur arbetet de utför bidrar till att uppfylla de gemensamma målen.

När bör den användas?
En visionär ledarstil passar bra när det sker förändringar i företaget och då en tydlig riktning är nödvändig. Extra bra passar den när det är viktigt med ett positivt arbetsklimat och vid radikala förändringar. Den passar mindre bra när du som ledare arbetar i en grupp som är mer erfaren än du själv.

Tänk på
Om det är så att dina medarbetare har mer kunskaper och är mer insatta i sina respektive kunskapsområden än du är bör du i stället använda dig av en demokratisk ledarstil.

Tips
Utveckla din visionära ledarskapsstil genom att öka dina egna kunskaper. Försök även att förbättra ditt självförtroende och var empatisk. Låt gruppen påverkas av din entusiasm.

Agilt ledarskap

På senare tid har det även talats mycket om agilt ledarskap – detta i samband med att behovet av att kunna anställa snabbt har ökat på grund av en arbetsmarknad som i dagsläget är allt annat än statisk och stabil, och där snabba förändringar sker. Karaktäristiskt för en agil ledare är även att denne skapar förutsättningar för att organisationen och dess medarbetare snabbt ska kunna anpassa sig till nya situationer och till de förändringar som sker.

Den agile ledarens egenskaper
Agilt ledarskap handlar inte om en speciell metod, utan hänger snarare samman med värderingar och principer.

En agil ledare är i regel:

• Nyfiken
• Kreativ
• Modig
• Tolerant mot olika uppfattningar
• Övertygande
• Kritiskt tänkande
• Visionär
• Flexibel
• Uppmuntrande

Den agile ledarens roll
Den agile ledarens roll består därför främst av tre saker, som alla bidrar till att medarbetarna blir både självständiga och engagerade.

En agil ledare:

• Ger all den information som behövs för att medarbetare ska kunna fatta rätt beslut
• Upprätthåller beslut som medarbetarna fattat
• Skapar en miljö där det är tillåtet att misslyckas

När passar agilt ledarskap?
Leder du en organisation i snabb förändring och där ni till exempel arbetar i projekt passar den här typen av ledarskap bra. Agilt ledarskap förekommer exempelvis ofta i IT-branschen.