Kommunikationsövningar

Att kommunicera på ett bra sätt är en förutsättning för att grupper ska kunna arbeta effektivt tillsammans. Förutom att uttrycka sig väl verbalt för att budskapet ska nå fram är det även viktigt att tänka på kroppsspråket. Ofta säger nämligen kroppen mer än vad orden gör.

Nedan presenterar vi några övningar som är både roliga och effektiva att använda när det gäller att skapa en välfungerande kommunikation. En del kommunikationsövningar passar speciellt bra för nya grupper eller chefer, samtidigt som ni i alla övningarna lär er att kommunicera på ett bättre sätt, både verbalt och icke-verbalt, även om ni är en grupp som arbetat länge tillsammans.

Övningarna är både enkla och snabba att genomföra, och det krävs i regel inte mycket utrustning, ibland ingen alls. De passar utmärkt för grupper på 8–12 personer, men kan även genomföras med färre antal deltagare. Är ni flera personer kan ni i stället dela upp er i smågrupper.

Kommunikationsövning #1: Presentera er för varandra

Det här är en övning som passar bra för nya grupper och som går ut på att ni ska presentera er för varandra.

Gör så här: I den här kommunikationsövningen ska gruppmedlemmarna samarbeta två och två. För att det inte ska uppstå förvirring över vilka som ska arbeta tillsammans kan de som sitter bredvid varandra bilda en grupp. Be där efter den ene personen presentera sig för den andre. Denne ska sedan presentera sin kollega inför de andra i gruppen. Byt där efter roller. Om ni vill får ni föra anteckningar.

En annan variant är att den ene personen intervjuar den andre och sedan presenterar denne inför gruppen. Tänk då på att frågorna ni ställer ska vara relevanta för arbetet och att alla inte är bekväma med att berätta privata saker om sig själva på arbetsplatsen.

Tips: Känner ni redan varandra kan ni i stället ställa frågor om vad personen till exempel tycker bäst om med sitt jobb, vilka arbetsuppgifter som denne tycker är mest utvecklande osv.

Vad behövs: ingen utrustning behövs
Passar: både inomhus och utomhus
Tid: 20–30 min beroende på antal personer i gruppen (Räkna med 5 minuters förberedelser där du ger deltagarna instruktioner, 10–20 minuter för att utföra övningen och 5 minuters utvärdering.)

Vad lär ni er?
• Kommunikation
• Att lyssna

Kommunikationsövning #2: Kommunicera era förväntningar

Den här kommunikationsövningen passar utmärkt för nya grupper eller när ni har en ny chef. Den är även bra att använda som kick off när ni går in i ett nytt projekt. Här är det du som chef som ska stå i centrum för gruppens frågor. De olika gruppmedlemmarna ska nämligen kommunicera sina förväntningar och förhoppningar som de har på dig eller på det nya projektet.

Gör så här: Förklara först att syftet med övningen är att skapa förutsättningar för ett bra kommunikationsklimat. Dela där efter ut papper och penna och be varje gruppmedlem att skriva ner en fråga som denne skulle vilja ha besvarad av chefen eller projektledaren. Frågorna kan till exempel handla om hur chefen mäter framgång eller hur denne föredrar att strukturera upp arbetet. Samla där efter in varje papper och be chefen att i tur och ordning svara på frågorna. När alla frågor har besvarats är det chefens tur att ställa frågor till gruppen.

Tips: Om det känns obekvämt för en ny chef kan ni välja någon som i stället först introducerar chefen och som även fungerar som intervjuperson när chefen ska svara på frågorna. För nya chefer är det här även ett bra sätt att lära känna en ny grupp.

Vad behövs: papper och penna
Passar: övningen passar bäst inomhus men kan även genomföras utomhus
Tid: ca 55 min (Räkna med fem minuters förberedelser, 10 minuter för att skriva ner frågorna och 30 minuter för chefen att besvara dem/ställa motfrågor och 10 minuters utvärdering.)

Vad lär ni er?

• Rak och öppen kommunikation
• Ställa frågor
• Lära känna en ny chef och en ny grupp

Kommunikationsövning #3: Gissa DISC-profilen beroende på hur ni kommunicerar

Beroende på vilken DISC-profil gruppmedlemmarna tillhör har de olika sätt och stilar att kommunicera på. I den här kommunikationsövningen ska ni gissa varandras DISC-profil.

Innan ni börjar övningen bör ni därför först läsa på om DISC, som är ett mycket användbart verktyg när det gäller att utveckla sin kommunikation. I generella drag kan man säga att en D-profil uttrycker sig mer dominant, medan en I-profils uttryckssätt är mer inspirerande. En S-profil använder sig ofta av ett stödjande språk, medan en C-profil uttrycker sig mer reserverat.

Gör så här: I den här övningen är det lättast att samarbeta två och två. Dela därför in gruppen i par och be dem där efter att gissa varandras DISC-profil, beroende på hur de vanligtvis kommunicerar. Gör där efter ett DISC personlighetstest för att se vilken profil ni tillhör. Stämde detta överens med hur ni gissade?

När ni utvärderar övningen, fundera på hur ni kan använda er av era nya kunskaper om DISC i ert dagliga arbete.

Tips: Det bästa sättet att lära sig om DISC är att först bjuda in någon som kan förklara de olika personlighetstyperna och som kan presentera metoden.

Vad behövs: papper, penna, dator
Passar: Inomhus
Tid: 50 minuter (Räkna med 5 minuters förberedelser där du ger gruppen instruktioner, 10 minuter för att genomföra övningen, 20 minuter för att göra testet och 15 minuter för utvärdering.)

Vad lär ni er?

• Kommunikation
• Förståelse för varandras olikheter
• Att arbeta mer effektivt tillsammans

Kommunikationsövning #4: Rada upp er efter födelsedag

Det här är en snabb och enkel utmaning som övar upp förmågan att använda kroppsspråket, där deltagarna ska rada upp sig efter sin födelsedag.

Gör så här: Be gruppmedlemmarna att ställa upp sig i en rad i kronologisk ordning efter när de är födda. Månad och dag räcker. Kruxet är att de inte får prata med varandra, utan måste använda sig av kroppsspråket för att kommunicera.

Tips: Vill ni göra det ytterligare lite svårare kan någon eller några av medlemmarna i gruppen blunda eller ha förbundna ögon.

Vad behövs: ingen utrustning behövs
Passar: Både inomhus och utomhus
Gruppstorlek: 8–12 personer.
Tid: 20 min (Räkna med 5 minuters förberedelser, 10 minuter för att utföra övningen och 10 minuters utvärdering.)

Vad lär ni er?

• Att använda kroppsspråket
• Kommunikation
• Problemlösning
• Ledarskap

Kommunikationsövning #5: Alfabetsleken

I den här kommunikationsövningen, där ni lär er både kommunikation och minnesteknik ska gruppen komma på ord som är relaterade till det arbete ni utför. Orden ska sägas i alfabetisk ordning.

Gör så här: Sätt er i en ring. Bestäm vem som ska börja. Den första personen ska nu säga ett ord som har med era arbetsuppgifter att göra och som börjar på bokstaven A. Nästa person upprepar ordet som den första personen sagt och säger sedan ett ord som börjar på bokstaven B. Person tre upprepar först de båda orden som precis sagts och säger sedan ett ord på C. Fortsätt så tills alla i gruppen har fått prata.

Vill ni göra det lite svårare kan ni i stället säga ett ord som börjar på den bokstav som ordet före slutade på.

När ni utvärderar, fundera på vilka de mest viktiga orden var och vilken betydelse dessa har i ert dagliga arbete.

Vad behövs: ingen utrustning behövs
Passar: Både inomhus och utomhus
Tid: ca 15 min (Räkna med 5 minuters förberedelser, 10 minuter för själva övningen och 5 minuters utvärdering.)

Vad lär ni er?

• Att lyssna aktivt
• Kommunikation
• Kreativt tänkande

Kommunikationsövning #6: Viskleken 2.0

Alla som lekt viskleken när de var små vet vad den här övningen går ut på: att föra vidare ett budskap utan att det förändras under vägen. Här gör vi det lite svårare genom att visa en bild.

Gör så här: Be gruppmedlemmarna att sätta sig i en ring. Visa en person en bild av någonting. Genom att viska till nästa person ska personen i fråga beskriva hur bilden ser ut, utan att säga vad den exakt föreställer. Fortsätt så tills ni nått den sista personen i ringen. Denne ska sedan rita en bild av det beskrivna föremålet. Jämför sedan hur lika bilderna är.

Tips: En annan variant av övningen är att visa en legoskulptur för den första personen, som den sista personen i ringen ska sedan ska bygga en exakt kopia av.

Vad behövs: en bild av något (vad som helst går bra), papper och penna, eventuellt lego
Passar: Både inomhus och utomhus
Tid: 20 minuter (Räkna med 5 minuters förberedelser där du ger deltagarna instruktioner, 10 minuter för att utföra övningen och 10 minuters utvärdering. Räkna med lite längre tid att utföra övningen om ni väljer att använda er av lego.)

Vad lär ni er?

• Kommunikation
• Kreativt tänkande
• Problemlösning

Kommunikationsövning #7: Bygg en bro

I den här kommunikationsövningen ska två lag bygga en liten bro tillsammans. Varje lag bygger varsin halva utan att kunna se hur det andra lagets byggande går. När tiden är slut ska de båda halvorna av bron passa ihop.

Gör så här: Dela upp gruppen i två mindre lag. Sätt sedan upp ett lakan eller liknande så att de två lagen inte kan se varandras byggen. Båda lagen måste få tillgång till samma typ av material; det kan till exempel handla om enkla saker som papper, tejp, pärmar eller skokartonger. Var kreativa och ta vad som finns till hands. Under tiden som de två lagen bygger får de prata med varandra, men inte titta på hur det andra lagets bygge ser ut. När tiden är slut, dra bort skynket och se om de två delarna av bron ser likadana ut och om de passar ihop.

Tips: Använd den här övningen i början av ett projekt, så lär sig gruppmedlemmarna att kommunicera effektivt och lyssna på varandra.

Utmaningen kan även användas som en övning i ledarskapsutveckling. När ni utvärderar diskutera då till exempel vem som tog på sig ledarskapet och hur detta gick. Ni kan göra övningen flera gånger och byta ledare för varje gång.

Vad behövs: ta vad som finns till hands, till exempel skokartonger, pärmar, papper, tejp etc.
Passar: Både inomhus och utomhus
Tid: 45 min (Räkna med 10 minuter för förberedelser, där de två lagen kan diskutera tillsammans hur bygget ska gå till, 30 minuter för själva övningen och 5 minuters utvärdering.)

Vad lär ni er?

• Kommunikation
• Att lyssna aktivt
• Problemlösning
• Samarbete
• Kreativt tänkande
• Ledarskap

Kommunikationsövning #8: Lyssna på varandra

Att kunna lyssna aktivt är väldigt viktigt när det handlar om god kommunikation. Syftet med den här kommunikationsövningen är därför att gruppmedlemmarna ska lära sig att lyssna på varandra när en gruppmedlem i taget berättar om en sak.

Gör så här: Låt gruppmedlemmarna samarbeta två och två. Välj där efter ett ämne som den ene personen ska prata om i tre minuter. Det kan förslagsvis handla om saker som har med arbetet att göra. Hur fungerar till exempel kommunikationen på arbetsplatsen? Vilka förbättringar kan göras? Det är viktigt att den andre personen lyssnar utan att avbryta. Sedan ska personen som lyssnat upprepa vad denne hört. Personen har en minut på sig. Byt där efter roller.

Tips: När ni utvärderar övningen, prata om kroppsspråket hos personen som lyssnade. Hur såg dennes kroppsspråk ut? Lyssnade personen aktivt? Fundera även på hur ni kan använda er av kunskaperna ni fått från den här övningen i ert dagliga arbete.

Vad behövs: ingen utrustning behövs
Passar: både inomhus och utomhus
Tid: 25 minuter (Räkna med 5 minuters förberedelser, där du ger deltagarna instruktioner, ca 10 minuter för själva övningen och 10 minuter för utvärdering.)

Vad lär ni er?

• Kommunikation
• Att lyssna aktivt
• Kroppsspråk

Kommunikationsövning #9: Skapa en historia tillsammans

Den här kommunikationsövningen går ut på att gruppen ska skapa en berättelse tillsammans. Till hjälp har ni en rad bilder.

Gör så här: Be gruppmedlemmarna att sätta sig i en ring. Dela där efter ut en bild till varje person, som denne inte får visa för någon annan i gruppen. Be sedan den förste personen att börja berätta början på en historia utifrån bilden som denne fått. Där efter tar nästa person vid. Varje person har en minut på sig.

En annan variant på övningen är att du redan i förväg har hittat på en historia som gruppmedlemmarna ska sätta ihop på rätt sätt. Då får de även se varandras bilder. Tillsammans ska de sedan komma överens om vilken bild som kommer i vilken ordning och där efter berätta historien.

Vad behövs: en uppsättning bilder (antalet bilder måste matcha antalet personer i gruppen)
Passar: både inomhus och utomhus
Tid: ca 30 min (Räkna med 5 minuters förberedelser, 15 minuter för själva övningen och 10 minuters utvärdering.)

Vad lär ni er?

• Kommunikation
• Problemlösning
• Kreativt tänkande

Kommunikationsövning #10: Vända blad

I den här kommunikationsövningen ska gruppen tillsammans vända på en matta eller en presenning medan de står på den. Ingen får gå av mattan eller presenningen.

Gör så här: Lägg ut en presenning, en matta eller liknande på golvet eller marken. Låt alla i gruppen ställa sig på den. Nu ska gruppen tillsammans lyckas vända på presenningen – utan att någon går av den. Tänk på att vara försiktiga så att ingen ramlar och gör sig illa.

Tips: Vill ni göra det lite svårare kan ni bara använda er av kroppsspråk för att kommunicera med varandra.

När ni utvärderar övningen, tänk på hur kommunikationen fungerade. Ni kan också fundera på om någon tog ledningen i gruppen och hur detta fungerade. Fundera på hur ni kan använda er av dessa nya kunskaper i ert dagliga arbete.

Vad behövs: en presenning, ett lakan, en matta eller liknande
Passar: både inomhus och utomhus
Tid: 15 min (Räkna med 5 minuters förberedelser, 10 minuter för själva övningen och 5 minuters utvärdering.)

Vad lär ni er?

• Kommunikation
• Samarbete
• Tillit
• Ledarskap

Kommunikationsövning #11: Skapa olika sorters lag

Här ska gruppen så snabbt som möjligt bilda mindre smågrupper beroende på gemensamma faktorer, som de måste kommunicera till varandra.

Gör så här: Be först gruppen att sprida ut sig. Nu ska ni skapa mindre lag beroende på gemensamma faktorer som du bestämmer. Du kan till exempel be dem skapa grupper efter vilken månad de är födda (alla som är födda i januari till mars kan då bilda en grupp osv) eller hur länge ni arbetat på arbetsplatsen osv. Du kan själv försöka komma på fler passande alternativ.

Vad behövs: ingen utrustning behövs
Passar: både inomhus och utomhus
Tid: 15 min (Räkna med 5 minuters förberedelser, 10 minuter för själva övningen och 5 minuters utvärdering.)

Vad lär ni er?

• Kommunikation
• Samarbete
• Att arbeta under tidspress

Kommunikationsövning #12: Läs upp en historia

I den här kommunikationsövningen ska gruppen lära sig att lyssna aktivt när du läser upp en historia, för att sedan svara på en fråga. Frågan är kanske inte riktigt vad gruppmedlemmarna väntat sig.

Gör så här: Ge var och en penna och ett papper. De får gärna föra anteckningar medan de lyssnar. Läs upp följande historia:

När ett tåg lämnar centralstationen i Köpenhamn finns det tre passagerare med på tåget. Där efter stannar tåget i Malmö och ytterligare fem passagerare går på. Nästa gång stannar tåget i Lund. Där stiger två passagerare av. Nästa stopp är Hässleholm. Där stiger 23 nya passagerare på tåget. I Kristianstad, som är nästa stopp, går 21 personer av och ingen ny passagerare stiger på. Tåget kör sedan vidare till Halmstad, där tre personer kliver på. Nästa stopp är Göteborg. Där går sex personer av och fyra nya passagerare går på. När tåget gör ett stopp i Norrköping stiger ingen på och ingen går av. I Stockholm, som är nästa stopp, går 24 nya passagerare ombord. I Uppsala, som är tågets slutstation går alla av.

När du läst klart historien fråga hur många stopp tåget gjorde. (Rätt svar är nio, inklusive tågets slutstation.)

Tips: De flesta i gruppen koncentrerade sig förmodligen på hur många passagerare som gick på och av tåget, eftersom de förväntade sig att frågan i slutet skulle handla om det. När ni utvärderar övningen, diskutera hur olika förväntningar påverkar hur man lyssnar.
Vad behövs: Ingen utrustning behövs
Passar: både inomhus och utomhus
Tid: 15 min (Räkna med 5 minuters förberedelse, 5 minuter för själva övningen och 5 minuters utvärdering.)

Vad lär ni er?

• Aktivt lyssnande
• Kommunikation

Kommunikationsövning #13: Hitta motsatsordet

I den här enkla och roliga kommunikationsövningen, där gruppen bland annat övar sig i att ställa frågor, ska varje gruppmedlem hitta den person som har motsatsen till ett ord fasttejpat på sin rygg. Ingen av gruppmedlemmarna vet vilket ord de själva har på ryggen.

Gör så här: Kom först på olika motsatspar, exempelvis salt och socker, yin och yang, varmt och kallt och liknande. Skriv där efter ner varje ord på ett papper. Det är viktigt att gruppen består av ett jämnt antal deltagare. Tejpa fast ett papper på varje persons rygg. Där efter ska gruppmedlemmarna, utan att veta vilket ord de har fasttejpat på ryggen, hitta sitt motsatsord. Gruppmedlemmarna får bara ställa slutna frågor till varandra, som det går att svara ja eller nej på.

När paren hittat varandra, be dem ställa tre öppna frågor till varandra. Frågorna kan till exempel handla om var och ens arbetsuppgifter.

Tips: När ni utvärderar övningen, diskutera skillnaden mellan slutna och öppna frågor och hur kommunikationen påverkas av användningen av dessa olika typer av frågor.

Vad behövs: papper, penna och tejp
Passar: både inomhus och utomhus
Tid: 20 min (Räkna med 5 minuters förberedelse, 10 minuter för själva övningen och 5 minuters utvärdering.)

Vad lär ni er?

• Kommunikation
• Samarbete
• Skillnaden mellan slutna och öppna frågor

Kommunikationsövning #14: Öva upp ert kroppsspråk

Det sägs att ca 80 % av all kommunikation sker utan ord. De flesta budskap vi överför sker med kroppen, det vill säga med mimik och gester. I den här kommunikationsövningen ska gruppen därför öva upp sin förmåga att använda kroppsspråket och lära sig att tolka olika signaler. Vad händer till exempel när kroppsspråket inte överensstämmer med vad du säger?

Gör så här: Förklara för gruppen att du kommer att ge dem olika instruktioner, som du vill att de ska följa. De ska kopiera dina rörelser.

Ge gruppen följande instruktioner:

– För handen till näsan
– Klappa händerna
– Stå upp
– Rör vid axeln
– Sitt ner
– Stampa med foten
– Lägg armarna i kors
– För handen till munnen – här ska du själv föra handen till näsan

Se där efter hur många som förde handen till munnen och hur många som förde handen till näsan.

Tips: När ni utvärderar övningen, diskutera hur viktigt kroppsspråket är och fundera även på vad de olika rörelserna som ni gjorde kännetecknar. Hur kan verbal kommunikation till exempel förstärkas med kroppsspråket? Fundera även på hur ni kan använda er av kroppsspråket för att kommunicera tydligare med varandra på arbetsplatsen.

Vad behövs: ingen utrustning behövs
Passar: både inomhus och utomhus
Tid: 15 min (Räkna med 5 minuters förberedelser, 10 minuter för själva övningen och 5 minuters utvärdering.)

Vad lär ni er?

• Kommunikation
• Kroppsspråk